REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG

§1 Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia niniejszego
  regulaminu (dalej „Regulamin”) dotyczą zasad świadczenia Usług,
  szczegółowo opisanych w par. 2 Regulaminu przez Fitness Media LTD z
  siedzibą: Unit 4E Enterprise Court,
  Farfield Park , Rotherham CO : 9482544.
 2. Dane kontaktowe: adres
  internetowy –
  https://fitkobietka.pl/, e-mail – kontakt@mariuszmroz.eu, telefon – 794 424 873, adres korespondencyjny – Ul. Jugosłowiańska 15a/27, 03-984, Warszawa
 3. Usługobiorca zawierający umowę na podstawie
  niniejszego Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym
  Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Usługobiorca zawierający umowę na podstawie
  niniejszego Regulaminu oświadcza, że jest konsumentem w rozumieniu przepisów
  Kodeksu cywilnego.
 5. Świadczenie Usług odbywa
  się̨ odpłatnie.

 

§2 . Zakres przedmiotowy

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i
  warunki
  do nabycia
  przez Usługobiorcę zamówionych Usług:

<![if !supportLists]>A)
<![endif]> polegających na udzieleniu dostępu online do
filmów wideo, dotyczącego wybranego szkolenia, których opis i cennik stanowią Załącznik nr 1 do zawieranej umowy o świadczenie Usług
miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą

(dalej: „Produkt A”);

<![if !supportLists]>B)
<![endif]>indywidualnych konsultacji/coachingu
przy użyciu komunikatora głosowego Skype lub za
pomocą połączeń telefonicznych, na koszt dzwoniącego Usługobiorcy, lub drogą
email zgodnie z wybranym Pakietem, którego opis i cennik stanowią Załącznik nr 1 do zawieranej umowy o świadczenie Usług
miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą (dalej: „Produkt B”).

Produkt A i Produkt B dalej zwane są również łącznie „Produktem”/ Usługą

<![if !supportLists]>2.       <![endif]>W celu prawidłowego
i niezakłóconego korzystania z Usług niezbędne jest korzystanie przez Usługobiorcę
z urządzenia spełniającego poniżśze
minimalne wymagania techniczne:

<![if !supportLists]>a)
<![endif]>aktywne łącze internetowe;

<![if !supportLists]>b)
<![endif]>Procesor 1 ghz, pamięć RAM co najmniej 1gb;

<![if !supportLists]>c)
<![endif]>System operacyjny co najmniej windows 7;

<![if !supportLists]>d)
<![endif]>włączona akceptacja plików cookies oraz
skryptów Java;

<![if !supportLists]>e)
<![endif]>aktywne i sprawne konto poczty elektronicznej
email;

<![if !supportLists]>f)
<![endif]>program Skype.

<![if !supportLists]>3.       <![endif]>Usługodawaca
nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub orpogramowania.

<![if !supportLists]>4.       <![endif]>Instalacja
oprogramowania o którym mowa powyżej jest przedmiotem odzielnej umowy
licencyjnej pomiędzy Usługobiorcą a licencjonodawcą.

<![if !supportLists]>5.       <![endif]>Witryna
internetowa dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1024 x 768

<![if !supportLists]>6.       <![endif]>Usługa wymaga
do działania aktywnego połączenia z internetem. W związku z powyższym Usługodawca
zwraca uwagę Usługobiorców na to, iż korzystanie z Usług może wiązać się z
ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych
za pośrednictwem sieci Internet.

§2A . Warunki Licencji Produktu A

 

<![if !supportLists]>1.       <![endif]>Usługodawca
upoważnia Usługobiorcę do korzystania z 
wybranego
Produktu A w sposób określony przepisami Prawa autorskiego, w zakresie w jakim
jest to niezbędne do korzystania z Produktu A zgodnie z jego
przeznaczeniem, przez osobę która weszła legalnie w jej posiadanie. Uprawnienia
przyznane Usługobiorcy na podstawie niniejszej Licencji ograniczone są do
korzystania przez Usługobiorcę z Usługi na warunkach określonych w Regulaminie
.

<![if !supportLists]>2.
<![endif]>Licencja udzielana przez Usługodawcę
Usługobiorcy obejmuje prawo do niewyłącznego bez możliwości przenoszenia
Licencji lub udzielania dalszych Licencji innym osobom lub podmiotom
ograniczonego w czasie zgodnie z wybranym Produktem A.

<![if !supportLists]>3.
<![endif]>Usługobiorca uprawniony jest do korzystania z wybranego
Produktu A na wielu urządzeniach, przy czym dostęp do wybranego Produktu A w
ramach jednej licencji jest uprawniony tylko z jednego urządzenia w tym samym
czasie.

 

<![if !supportLists]>4.
<![endif]>Usługobiorca po zalogowaniu się na swoje
konto w systemie (platforma wordpress) otrzymuje dostęp do strony, na której znajduje sie
Produkt A. Licencja udzielana przez Usługodawcę upowarznia Usługobiorcę do
odtwarzania Produktu A nieograniczoną ilość razy. Zabrania się pobierania Produktu A na dysk
Usługobiorcy. Licencja udzielana jest
przez Usłuodawcę Usługobiorcy na okres jednego roku. Korzystania z wybranego Produktu A wymaga
do działania aktywnego połączenia z internetem

<![if !supportLists]>5.
<![endif]>Udzielona licencja daje możliwość korzystania
z wybranego Produktu A tylko i wyłącznie do celów prywatnych Usługobiorcy
oraz zgodnie z jej przeznaczeniem (w celach szkoleniowych).

<![if !supportLists]>6.
<![endif]>Zabrania się korzystania z Produktu A do
celów komercyjnych bez pisemnej zgody Serwisu.

<![if !supportLists]>7.
<![endif]>Zabrania się kopiowania i/lub modyfikowania
kodu źródłowego Produktu A.

<![if !supportLists]>8.
<![endif]>W przypadku wykrycia przypadków naruszenia
warunków licencji, w szczególności próby korzystania z Produktu A w ramach
jednej licencji z więcej niż jednego urządzenia w danym momencie lub przez inne
osoby niż Usługobiorca, który otrzymał licencję – Usługodawca może czasowo
zablokować korzystanie z Produktu A do czasu wyjaśnienia stwierdzonej
nieprawidłowości.

<![if !supportLists]>9.
<![endif]>W przypadku powtarzających się przypadków
naruszenia warunków licencji, Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę i zaprzestać
świadczenia usługi w razie wykorzystywania Produktu A przez Usługobiorcę
niezgodnie z warunkami licencji. Przed rozwiązaniem umowy Usługodawca wezwie Usługobiorcę
do zaniechania naruszeń, pod rygorem rozwiązania umowy. Usługodawca ma prawo w
powyższym przypadku zablokować dostęp Usługobiorcy do Produktu A lub usunąc j konto
Usługobiorcy.

§3 Zawarcie umowy o świadczenie Usług

 1. Zawarcie umowy o świadczenie
  Usług między Usługodawcą a Usługobiorcą (dalej: „Umowa”) następuje
  po dokonaniu wyboru Produktu poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do
  koszyka” , następnie „Złóż
  zamówienie” I potwierdzeniu zamówienia na wybrany Produkt (dalej: „Zamówienie”).
 2. Z łożenie zamówienia nie
  wymaga rejestracji w serwisie.
 3. Złożenie Zamówienia na
  Usługę wiąże się̨ z obowiązkiem dokonania zapłaty za nią i określenia
  czasu w jakim usługa ma być realizowana, po cenie i w czasie
  zaproponowanym przez Usługodawcę i zaakceptowanej przez Usługobiorcę.
 4. Po złożeniu Zamówienia Usługobiorca
  otrzyma na podany przez niego adres e- mail wiadomość́ informującą
  o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz w przypadku wyboru Produktu B
  Usługobiorca otrzyma również informację o termie konsultacji/coachingu .
  W przypadku, gdy wskazany przez Usługodawcę termin nie
  odpowiada Usługobiorcy, Strony ustalą dogodny dla nich termin. W przypadku
  braku wolnych terminów Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyznaczenia terminu
  konsultacji/coachingu w terminie dwóch tygodni od złożenia Zamówienia.
 5. Usługodawca może
  wstrzymać przyjęcie Zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do
  prawdziwości bądź rzetelności
  wskazanych przez Usługociorcę danych przy rejestracji. W takim przypadku Usługodawca
  niezwłocznie skontaktuje się z Usługobiorcą w celu wyjaśnienia
  przedmiotowych wątpliwości.
 6. W przypadku niedostępności
  części produktów objętych zamówieniem Usługobiorca jest o tym niezwłocznie
  informowany. Usługobiorca decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane
  częściowo czy w całości anulowane.
 7. Zamówienie jest
  realizowane niezwłocznie po zawarciu Umowy.

 

§4 Wynagrodzenie za świadczenie Usług

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do dokonywania
  płatności na rzecz Usługodawcy.
 2. Płatności za usługi w ramach Umowy o świadczenie
  usług następować będą na wskazany rachunek bankowy Usługodawcy w terminie
  14 dni od dnia doręczenia Faktury VAT Usługobiorcy.
 3. Usługodawca wystawia faktury w formie
  elektronicznej, bez konieczności ich podpisywania, a za dzień ich
  doręczenia uznaje się dzień wprowadzenia odpowiedniej Faktury VAT do
  środka komunikacji elektronicznej w sposób umożliwiający Usługobiorcy
  zapoznanie się z jej treścią, tj. najczęściej dzień przesłania
  odpowiedniej Faktury VAT na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę.
 4. Za dzień płatności uznaje się datę wpływu środków na
  rachunek bankowy Usługodawcy.
 5. W przypadku opóźnienia w płatności Usługodawcy
  przysługiwać będzie prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.
 6. Wszystkie ceny podawane na
  stronach Serwisu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 7. W Serwisie honorowane są
  następujące sposoby płatności:

a) zwykły przelew,

b) system
płatności elektronicznych.

§5 Uprawnienia i odpowiedzialność́ Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek
  dostarczenia Usługobiorcy Produktu pozbawionego wad, nadającego się̨
  do używania zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności
  za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to
  spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej jak również okolicznościami
  niezależnymi od Usługodawcy lub za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

§6 Uprawnienia i odpowiedzialność́ Usługobiorcy

 1. Usługobiorca ma prawo korzystania z Produktu.
 2. Na podstawie
  niniejszego Regulaminu Usługobiorca zobowiązuje się do
  :

<![if !supportLists]>a)
<![endif]>współpracy z Usługodawcą w zakresie
niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówienia;

<![if !supportLists]>b)
<![endif]>terminowego dostarczenia na żądanie Usługodawcy:
informacji i dokumentów wymaganych do prawidłowego realizacji Zamówienia;

<![if !supportLists]>c)
<![endif]>pozostawania z Usługodawcą, w celu sprawnej i
szybkiej realizacji Zamówienia, w stałym kontakcie e-mailowym, telefonicznym (w
tym sms) lub osobistym do momentu realizacji Zamówienia. Usługodawca zastrzega,
iż w przypadku braku kontaktu ze strony Usługobiorcy i niemożności
skontaktowania się z nim, Usługodawca nie będzie mógł wykonać czynności na
rzecz Usługobiorcy i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności;

§7 Polityka prywatności

 1. Usługobiorca
  zawierający umowę na podstawie niniejszego Regulaminu i jego akceptacji
  wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego
  danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
  29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez
  Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego
  Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Administratorem
  Danych osobowych jest
  Fitness Media LTD z siedzibą: Unit 4E Enterprise Court, Farfield Park , Rotherham.
 3. Usługobiorca w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
  oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

<![if !supportLists]>4.       <![endif]>Administrator informuje, iż Usługobiorca nie ma obowiązku podania swoich danych
osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec
Usługobiorcy usług określonych w Regulaminie.

<![if !supportLists]>5.       <![endif]>Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań,
aby przechowywanym danym zapewni
ć właściwy stopień bezpieczeństwa.

 1. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane
  przez Usługobiorce dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do
  wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

<![if !supportLists]>a)      <![endif]>zawarcia umowy z Usługodawcą,

<![if !supportLists]>b)      <![endif]>wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie
transakcji,

<![if !supportLists]>c)       <![endif]>zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie
księgowym przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych
osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii
transakcji dokonywanych przez Usługodawcę,

<![if !supportLists]>d)      <![endif]>przechowania danych osobowych Usługobiorcy w bazie
Klientów.

<![if !supportLists]>7.       <![endif]> Za dodatkową zgodą
udzieloną przez Usługobiorcę, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania
oferty handlowej Serwisu, innych informacji marketingowych związanych z
Serwisem
oraz w celu subskrypcji newslettera.

<![if !supportLists]>8.       <![endif]>W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody
na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia
zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest
jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje
handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Usługobiorca może w
każdej chwili zrezygnować, klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

 1. Dane podane w trakcie składania zamówienia są
  przetwarzane również przez
  następujące podmioty w podanym zakresie: przy zamówieniu przez Transferuj.pl.

<![if !supportLists]>10.   <![endif]>W Serwisie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas
odwiedzin serwisu Sklepu, system Serwisu wysyła do komputera Usługobiorcy co
najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania
przeglądarki. Serwer serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane
przez przeglądarkę Usługobiorcy w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera
mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język
przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają
podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu
preferencji Usługobiorców oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład
sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Usługobiorca może zabronić
odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie
zezwalając na rejestrację plików cookies, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować
Usłogobiorcy ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies
zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies.

 1. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania,
  zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści
  zawieranej umowy:

a) Utrwalenie,
zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez
przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b) Utrwalenie, zabezpieczenie i
udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Usługobiorcy
na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Usaługobiorcy
specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c) Treść
zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym
Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

 

 

§8 Reklamacje

<![if !supportLists]>1.
<![endif]>W zakresie reklamacji Usługobiorca będący
konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przespisy ustawy kodeks
cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

<![if !supportLists]>2.
<![endif]>Usługobiorcy przysługuje prawo składania
reklamacji dotyczących świadczenia Usług przewidzianych w Regulaminie.

<![if !supportLists]>3.
<![endif]>Usługodawca jest odpowiedzialny względem Usługobiorcy
z tytułu rękojmi, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Wada
fizyczna polega na niezgodności Produktu z umową. W szczegółności Produkt
jest niezgodny z umową, jeżeli:

<![if !supportLists]>a)
<![endif]>nie
ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w
umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

<![if !supportLists]>b)
<![endif]>nie
ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Usługobiorcę w tym
przedstawiając próbkę lub wzór;

<![if !supportLists]>c)
<![endif]>nie
nadaje się do celu, o którym Usługobiorca poinformował Usługodawcę przy
zawarciu umowy, a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej
przeznaczenia;

<![if !supportLists]>d)
<![endif]>została
Usługobiorcy wydana w stanie niezupełnym.

<![if !supportLists]>4.
<![endif]>Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:
imię i nazwisko Usługobiorcy, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży
(np. login, numer zamówienia, datę
transakcji),
nazwę Produktu i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

<![if !supportLists]>5.
<![endif]>Określając sposób realizacji zobowiązań Usługodawcy w zakresie
zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych
rzeczy, Usługobiorca będący Konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o
obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Usługodawca niezwłocznie
i bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy wymieni rzecz wadliwą na wolną
od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była
już wymieniona lub naprawiana przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił
zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

<![if !supportLists]>6.
<![endif]>Jeżeli
Usługobiorca jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę
usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy
żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w
sposób wybrany przez Usługobiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie
nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i
znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na
jakie narażałby Usługobiorcę inny sposób zaspokojenia.

<![if !supportLists]>7.
<![endif]>Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny
wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości
rzeczy bez wady.

<![if !supportLists]>8.
<![endif]>Usługobiorca nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

<![if !supportLists]>9.   nbsp;
<![endif]>Jeżeli podane w reklamacji dane lub
informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca lub
podmiot przez niego upoważniony zwraca się do składającego reklamację o ich
uzupełnienie we wskazanym zakresie. Dla sprawnego rozpatrzenia reklamacji
prosimy o wskazanie w składanej reklamacji dokładnego opisu powodu reklamacji.

<![if !supportLists]>10.
<![endif]>Reklamacje należy składać drogą elektroniczną
na adres biuro@mariuszmroz.eu ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia,
którego dotyczy reklamacja.

<![if !supportLists]>11.
<![endif]>Reklamacje rozpatrywane są maksymalnie w
ciągu 14 dni od daty ich prawidłowego złożenia.
Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie
roszczeń zgłoszonych przez Usługobiorcę.

<![if !supportLists]>12.
<![endif]>Usługobiorca
zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą,
jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Usługobiorca zastrzeże inną formę
kontaktu.

<![if !supportLists]>13.
<![endif]>Jeżeli reklamacja jest uzasadniona,
Usługodawca jest zobowiązany do ustalenia z Usługobiorcą sposobu
uwzględnienia żądania Usługobiorcy.

<![if !supportLists]>14.
<![endif]>W przypadku
pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Usługodawca udostepnia Usługobiorcy
Produkt wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub
wymiana na nowy danego Produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5. I
6., Usługodawca stosownie do złożonego przez Usłyugobiorcę alternatywnego
żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny Produktu.

 

§9 Odstąpienie i
rozwiązanie umowy

<![if !supportLists]>1.       <![endif]>Usługobiorca
może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

<![if !supportLists]>2.       <![endif]>Odstąpienie
od umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego
na adres :
kontakt@mariuszmroz.eu . Do
zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie przez Usługobiorcę
informacji o wykonaniu przysługującego
prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu. Przykładowy formularz
oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Korzystanie z niego jest
fakultatywne.

<![if !supportLists]>3.       <![endif]>W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Usługobiorcy
zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został
poinformowany o decyzji Usługobiorcy o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy z
Usługodawcą.

<![if !supportLists]>4.       <![endif]>Zwrotu płatności Usłughodawca dokonuje przy użyciu takiego
samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba, że Usługobiorca wyraźnie
zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi
kosztami.

<![if !supportLists]>5.       <![endif]>Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w
następujących przypadkach umów:

<![if !supportLists]>a)      <![endif]>W których Usługobiorca rozpoczął korzystanie z Usług. Za moment
rozpoczęcia korzystania z Usługn przyjmuje się moment pierwszej
konsultacji/rozmowy.

<![if !supportLists]>b)      <![endif]> w której
przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;

<![if !supportLists]>c)       <![endif]> o
dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

<![if !supportLists]>6.       <![endif]>Wypowiedzenie
umowy świadczenia usług w przypadku Produktu B przez Usługobiorcę następuje na
podstawie złożenia Usługodawcy oświadczenia woli drogą elektroniczną przez
przesłanie go na adres podany przez Usługobiorcę. Świadczenia już opłacone
przez Usługobiorcę ulegają wówczas proporcjonalnemu rozliczeniu zgodnie z
okresem ich dotychczasowej realizacji.

<![if !supportLists]>7.       <![endif]>W przypadku
udzielenia przez Usługodawcę Usbugobiorcy promocji/ rabatu przy zakupie
Produktu, ostąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez Usługobiorcę skutkuje
odstąpieniem/ wypowiedzeniem warunków
promocji/ rabatu .

§ 10 Postanowienia
końcowe

<![if !supportLists]>1.       <![endif]>Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu
wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorcy będącego jednocześnie
Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi
przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 1. Regulamin jest dostępny w
  Serwisie internetowym i obowiązuje od …. grudnia 2015 r.
 2. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz
  bazy danych są̨ własnością̨ Usługodawcy i podlegają̨ ochronie prawnej.
 3. W
  kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują
  powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności
  przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Informacje w zakresie możliwości
  skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych
  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
  dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
  internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
  społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi
  adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

<![if !supportLists]>·
<![endif]>http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

<![if !supportLists]>·
<![endif]>http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

<![if !supportLists]>·
<![endif]>http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

 

<![if !supportLists]>6.       <![endif]>Usługobiorca będący konsumentem posiada m.in. następujące
możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń:

<![if !supportLists]>·  <![endif]>Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji
Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

<![if !supportLists]>·  <![endif]>wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość
zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;

<![if !supportLists]>·  <![endif]>powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja
społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.
Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane
są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej
800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email
porady@dlakonsumentow.pl

§ 11 Zmiany
Regulaminu

<![if !supportLists]>1.
<![endif]>Usługodawca publikuje Regulamin na stronie
internetowej http://sklep.mariuszmroz.eu/regulamin

<![if !supportLists]>2.
<![endif]>Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
Usługobiorca zostanie powiadomiony o takich
zmianach i o możliwości ich akceptacji, informacja na temat zmian zostanie
przesłana na podany adres e-mail.
Usługobiorca jest związany zmianą Regulaminu
po upływie 14 dni od otrzymania informacji na temat zmiany regulaminu, chyba że
w tym czasie poinformował Usługodawcę o braku zgody na zmianę Regulaminu.

<![if !supportLists]>3.
<![endif]>W przypadku, gdy Usługobiorca nie wyraża zgody
na zmieniony Regulamin, może odstąpić od umowy wysyłając oświadczenie na adres
biuro@mariuszmroz.eu, wówczas w przypadku Usług już opłaconych nastąpi
proporcjonalne rozliczenie czasu i kosztów ich realizacji. Korzystanie przez Usługobiorcę
z Usług po wprowadzeniu zmian i upływie 14 dni od poinformowania Usługobiorcy
o zmianach, oznaczać będzie ich akceptację.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz