Załącznik nr 1 do Regulaminu fitkobietka.pl (REGULAMIN)

 

 

Produkty/Usługi

Opis

Czas    trwania          

Cena (ZŁ)

rabat

Cena promocyjna (ZŁ)

Konsultacja/

Ankieta

Pojedyńcza konsultacja w wybranej przez Usługobiorcę  formie

Od 30 min do 60 min (lub na podstawie ankiety)

250

60

190

Pakiet  

e-mail

Pakiet obejmujący trzy miesięczną usługę e-mail oraz rozpisanie diety/treningu (konsultacja/ankieta)

Oraz dodatkowe nagrania video

3 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

750

1500

3000

390

906

2052

360

594

948

Pakiet VIP

Pakiet obejmuje 3 konsultacji w miesiącu w wybranej przez Usługobiorcę formie , usługę Email VIP   oraz Produkty VIDEO

3 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

3300

6600

13200

2301

4698

10200

999

1902

3000

Usługa Email

Kontakt e-mail z pytaniami poprzez wysyłanie  jednej wiadomości w tygodniu(4 w mięsiącu)

1 miesiąc

250

0

250

Usługa Email VIP

Monitorowanie postępów poprzez wysyłanie dwóch wiadomości w tygodniu(8 w mięsiącu)

1 miesiąc

500

0

500

Bonusowe nagranie/produkty

(różne warianty)

Nagrania wideo/produkty z natychmiastowym dostępem po zakupieniu pakietu

Jednorazowy

dostęp

477

386

198

99

79

129

477

386

198

99

79

129

0

0

0

0

0

0

 

Słowniczek

Produkt  - udzielenie dostępu online do filmów wideo, dotyczącego wybranego szkolenia

Bonusowe nagrania/produkty – udzielenie dostępu online do filmów video lub innych produktów np. ebook w cenie z rabatem 100 % ,

Usługa - indywidualne konsultacje/coaching przy użyciu komunikatora głosowego Skype lub za pomocą połączeń telefonicznych, na koszt dzwoniącego Usługobiorcy, lub drogą email zgodnie z wybranym Pakietem opisanym w tabeli powyżej

Pakiet   wybrany przez Usługobiorcę zbiór usług oferowanych przez Usługodawcę

Usługa – usługi oferowane w ramach wybranego Pakietu tj. Konsultacje, Usługa Email, Email VIP, Video

Forma – wybrana przez Usługobiorcę forma telefoniczna lub za pomocą komunikatora głosowego Skype korzystania z Usług

Konsultacja – indywidualna rozmowa z Usługodawcą, trwająca od 15 do 60 min minut w wybranej przez Usługobiorcę formie telefonicznej lub za pomocą komunikatora głosowego Skype, w terminie uzgodnionym przez obie Strony. W przypadku wykupienia ankiety/pakietu e-mail za konsultację uznaje się wysłanie diety/treningu na podstawie wypełnionej ankiety. Niewykorzystanie czasu kontaktu przez Skype lub rozmowę telefoniczną w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia czasu połączenia w miesiącach następnych. Niewykorzystany czas kontaktu telefonicznego lub skypowego wygasa, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet.

Usługa email – wymiana wiadomości za pomocą poczty email miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą na wybrany przez Usługobiorcę temat . Usługa email obejmuje 4 maile miesięcznie, czyli 1 mail tygodniowo. Niewykorzystanie przypisanej ilości maili w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia ilości maili w miesiącach następnych. Niewykorzystane maile  przepadają, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet

Usługa Email VIP – wymiana dowolnych wiadomości za pomocą poczty email miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą na wybrany przez Usługobiorcę temat, z gwarancją dopowiedzi na emaila Usługobiorcy przez Usługodawcę w przeciągu 24 h . Usługa email VIP obejmuje 8 maili miesięcznie, czyli 2 maile tygodniowo. Niewykorzystanie przypisanej ilości maili w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia ilości maili w miesiącach następnych. Niewykorzystane maile  przepadają, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet VIP.

Video – dostęp do niepublicznych nagrań VIDEO.

Czas trwania – czas trwania wybranego Pakietu, Usługodawca zastrzega, że niewykorzystane przez Usługobiorcę Usługi oferowane w ramach wybranego pakietu nie przechodzą na kolejne miesiące

Cena – cena za wybrany Pakiet

Rabat – rabat cenowy udzielany przez Usługodawcę Usługobiorcy

Cena promocyjna – cena po skorzystaniu przez Usługobiorcę z udzielonego przez Usługodawcę Rabatu

Zamrożenie pakietu – możliwość czasowego zawieszenia pakietu, dla pakietu VIP 3msc – 1miesiąc , dla pakietu VIP 6msc – 2 miesiące