I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.fitkobietka.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
 2. Serwis Internetowy ma charakter informacyjno-usługowy i umożliwia Użytkownikom przeglądanie informacji o Usługach świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, w tym w szczególności informacji o płatnych Usługach oraz składanie Zamówień na te Usługi. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają przede wszystkim na układaniu Planów treningowych i żywieniowych, a także monitorowaniu postępów Użytkownika.
 3. Serwis Internetowy prowadzony jest przez FIT ELITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Jugosłowiańska 15/88, 03-984 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000865396, NIP 1133021792, REGON 387351975, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000,00 zł, zwanego dalej „Usługodawcą”.
 4. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
  1. poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: kontakt@fitkobietka.pl;
  2. telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 608 667 860;
  3. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.fitkobietka.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 8. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, Usługi, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 9. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 10. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.


II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Ankieta- elektroniczny formularz zawierający zestaw pytań, udostępniany Użytkownikowi w Koncie, po wybraniu Pakietu, wysyłany jest przez Usługodawcę do Użytkownika po przyjęciu Zamówienia na Usługę do realizacji. Ankieta zawiera pytania dotyczące m.in. stylu życia, diety, czynników stresogennych, przebytych i istniejących chorób, zażywanych leków, suplementów, rodzaju wykonywanej pracy zawodowej Użytkownika;

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.fitkobietka.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą przeglądać treści dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę korzystać z tych Usług oraz dokonywać Zamówienia odpłatnych Usług lub Pakietów;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Konsultacja – Usługa świadczona za pośrednictwem platformy elektronicznej, umożliwiającej przeprowadzenie spotkania online pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, podczas którego możliwe jest  prowadzenie rozmów audio i video. W ramach Usługi, Użytkownik może uzyskać porady dot. wybranego przez niego wcześniej zagadnienia związanego z tematyką Serwisu;

Plan żywieniowy – indywidualnie dopasowany do potrzeb i preferencji Użytkownika opis diety, zawierający również harmonogram spożywania posiłków przez Użytkownika oraz listę zakupów niezbędną do ich przygotowania;

Plan treningowy – indywidualnie dopasowany do potrzeb i preferencji Użytkownika zestaw ćwiczeń zawierający również opis i harmonogram ich wykonywania;

Plan suplementacji– indywidualnie dopasowany do potrzeb i preferencji Użytkownika harmonogram przyjmowania suplementów diety;

Plan – określenie jednocześnie Planu żywieniowego i Planu treningowego;

Pakiet – zestaw odpłatnych Usług, w szczególności takich jak przygotowanie planu żywieniowego, planu suplementacji lub treningowego, konsultacje oraz inne Usługi i czynności zgodne z charakterem i specyfiką Serwisu. Zakres poszczególnego Pakietu wskazany jest w jego opisie prezentowanym na stronach Serwisu;

Treści cyfrowe – treści cyfrowe w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta;

Umowa o świadczenie Usług – umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do Umowy o świadczenie Usług, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość składania Zamówień, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  4. program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.


IV. USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  1. przeglądanie treści Serwisu o statusie ogólnodostępnym,
  2. założenie i prowadzenie Konta w Serwisie;
  3. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom odpłatne złożenie Zamówienia Usługi prezentowane w Serwisie;
  4. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą;
  5. świadczenie Usługi Newsletter,
  6. dodawanie i prezentowanie opinii w Serwisie;
  7. odpłatne świadczenie Usługi Pakietu lub Konsultacji
  8. odpłatny dostęp do Treści cyfrowych udostępnionych w ramach Konta Użytkownika;
  9. interaktywny formularz kontaktowy Umożliwiający Użytkownikom, którzy wykupili Pakiet, przesłania Raportu z Planów treningowych i żywieniowych.
 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji ogólnodostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 4. Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwość zarejestrowania Konta w Serwisie. Zasady świadczenia Usługi założenia i prowadzenia Konta w Serwisie zostały wskazane w pkt. V Regulaminu.
 5. Umowa świadczenia Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony, na zasadach wskazanych w pkt. VI niniejszego Regulaminu i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania przez Użytkownika Zamówienia.
 6. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 7. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 8. Użytkownik, posiadający Konto, po zalogowaniu się do niego, ma możliwość dodania i prezentowania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych opinii, korzystając w tym celu z funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
 9. Użytkownik, dodając wypowiedzi w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 10. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu oraz w należących do Usługodawcy social mediach, w tym w szczególności w serwisie Facebook, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 11. W ramach Pakietów Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Treści cyfrowe w ramach Konta Użytkownika. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych jest zawierana zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. VI i VII Regulaminu.
 12. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w ramach Konta Użytkownika wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 13. Zasady i warunki świadczenia odpłatnych Usług Pakietu lub Konsultacji są określone w pkt. VII i VIII Regulaminu.
 14. Złożenie Zamówienia na Usługi jest odpłatne, w wysokości wskazanej w opisie każdej Usług.
 15. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie, w szczególności informacji o Usługach świadczonych w Serwisie i treści związanych z działalnością Usługodawcy i charakterem Serwisu.
 16. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.


V. KONTO

 1. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 2. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 3. Użytkownik dokonujący Rejestracji obowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym danych wskazanych jako obowiązkowe, w tym w szczególności swojego adresu e-mail.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
 5. Czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 6. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 7. Przeglądanie niektórych treści prezentowanych w Serwisie oraz korzystanie z niektórych Usług w nim świadczonych, w szczególności złożenie Zamówienia, może wymagać od Użytkownika Rejestracji Konta i zalogowania się do niego.
 8. W ramach Konta Użytkownik ma możliwość w szczególności przeglądania zamówionych Usług i dostępu do treści tworzonych przez Usługodawcę związanych z charakterem Serwisu, w szczególności dotyczących ćwiczeń sportowych i zdrowego stylu życia.
 9. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub samodzielnym usunięciu Konta przez Użytkownika.
 10. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (usunąć Konto) lub zawiesić jej wykonywanie w ramach Konta. W szczególności przyczyną natychmiastowego rozwiązania lub zawieszenia umowy są działania Użytkownika, wskazane w pkt. IX ppkt. 4 Regulaminu.


VI. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, PAKIETY, KONSULTACJE

 1. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Usługi prezentowane w Serwisie. Szczegółowe informacje o zakresie, czasie trwania oraz koszcie danego Pakietu lub Konsultacji zostaną każdorazowo wskazane Użytkownikowi w opisie każdego z nich.
 2. Informacje o możliwości zamówienia Usługi Pakietu lub Konsultacji stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W celu Zamówienia wybranego Usługi, Użytkownik po wybraniu interesującej go Usługi, wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.
 5. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.
 6. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach poszczególnych Usług. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i inne opłaty.
 7. Użytkownik może wybrać następujące metody płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy);
  2. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika);
  3. płatność odroczona (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, jego skompletowaniu oraz po otrzymaniu od Paywerk ASz siedzibą w Estonii, płatności za zamówiony Towar).
 8. W przypadku Pakietów, pobieranie płatności za Pakiet przez Usługodawcę, bez aktywnego udziału Użytkownika, tj. za pośrednictwem karty kredytowej wskazanej przez Użytkownika podczas składania Zamówienia (dalej ,,Płatność subskrypcyjna’’).
 9. Niektóre Usługi Pakietów przedłużane są automatycznie co miesiąc od dnia zawarcia Umowy, poprzez możliwość pobierania płatności przez Usługodawcę bez aktywnego udziału Użytkownika, za pośrednictwem Płatności subskrypcyjnej.
 10. Opłata za każdy okres rozliczeniowy pobierana jest w pierwszym dniu każdego okresu rozliczeniowego.  Przez upływ miesięcznego okresu rozliczeniowego, rozumie się upływ dnia poprzedzającego dzień, który datą odpowiada pierwszemu dniowi okresu rozliczeniowego, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – upływ ostatniego dnia takiego miesiąca.
 11. W przypadku, gdy opłata za kolejny okres rozliczeniowy, nie może być zrealizowana za pośrednictwem karty kredytowej bez winy po stronie Użytkownika, Usługodawca wezwie  Użytkownika do usunięcia naruszenia poprzez wybranie innej formy płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy, o ile jest to możliwe. Usługodawca może w takim przypadku dokonać zawieszenia świadczenia Pakietu, do czasu wpłynięcia płatności Użytkownika za kolejny okres rozliczeniowy.
 12. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, Usługodawca uzyskuje zgodę Konsumenta na automatyczne przedłużenie dostępu w ramach zakupionego Pakietu i  cykliczne obciążanie jego karty kredytowej za Usługę.
 13. Użytkownik może dokonać wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usługi Pakietu w każdym czasie ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usługi dostępu Użytkownik dokonuje za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w pkt. I Regulaminu. Usługodawca może wprowadzać zmiany opłat za Pakiety oraz zmiany dotyczące specyfikacji Pakietu w postaci jego zawartości i zakresu tematycznego, jednak wszelkie tego typu zmiany cen lub specyfikacji obowiązywać będą nie wcześniej niż 30 dni po wysłaniu do Użytkownika zawiadomienia pocztą elektroniczną.
 14. W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika przed upływem okresu, na który Umowa została zawarta, Usługodawca może nałożyć na Użytkownika karę umowną, której wysokość stanowi procent wartości Pakietu. Kara umowna obliczana jest zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego Regulaminu.
 15. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.


VII. PAKIETY

 1. Użytkownik może złożyć Zamówienie Pakiet zgodnie z pkt VI niniejszego Regulaminu. Zakres poszczególnych Pakietów, czas ich realizacji, cennik jest wskazany w opisie każdego z Pakietów na stronach internetowych Serwisu.
 2. Usługi dostępne w ramach poszczególnych pakietów są realizowane online lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. W terminie 1 dnia roboczego  od wpłynięcia środków za Zamówienie na rachunek bankowy Usługodawcy, Usługodawca zwróci się do Użytkownika kontaktując się z nim poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres Użytkownika wskazany podczas składania Zamówienia, o wypełnienie Ankiety zawierającej pola na wpisanie danych i informacji niezbędnych do przygotowania Planów dostosowanych do Użytkownika.
 4. Do momentu odesłania uzupełnionej Ankiety, termin realizacji świadczenia Zamówienia zostaje zawieszony o czas, w którym Usługodawca oczekiwał na uzupełnienie i odesłanie Ankiety przez Użytkownika.
 5. Termin, w którym Użytkownik może skorzystać z zamówionej Usługi, wskazany jest w jej opisie na stronach internetowych Serwisu.
 6. Wymiana poszczególnych Pakietów jest możliwa w drodze indywidualnych ustaleń z Usługodawcą.
 7. Użytkownik wypełniając Ankietę, podaje Usługodawcy dane wskazane jako obowiązkowe, w tym w szczególności może zostać poproszony przez Usługodawcę o podanie informacji o swoich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych, kontuzjach i innych chorobach lub dolegliwościach bądź innych informacji niezbędnych w celu realizacji Usługi.
 8. Wszelkie treści i informacje dostępne w Serwisie oraz te przekazywane Użytkownikowi przez Usługodawcę w ramach realizacji Usług, w tym w szczególności informacje oraz materiały przekazywane Użytkownikowi w formie elektronicznej (w tym za pośrednictwem wiadomości e-mail, bądź informacje prezentowane w Koncie) mają charakter generalny, ogólny, poglądowy, teoretyczny, edukacyjny oraz są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę kryteriów lub stanowią wyraz jego subiektywnej analizy. Treści, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być przygotowywane według indywidualnych preferencji Użytkownika i oparte są na informacjach przekazanych Usługodawcy przez Użytkownika. W związku z tym zakres tych informacji oraz stopień ich skonkretyzowania trafności zależy od podanych przez Użytkownika informacji o swoim stanie zdrowia, preferencjach żywieniowych, ruchowych itd. Podanie oraz korzystanie z tych danych i informacji przez Użytkownika jest dobrowolne, a z uwagi na dynamiczny i zmienny charakter danych, nie może zastępować weryfikacji informacji oraz rzeczywistej, aktualnej i indywidualnej analizy każdego przypadku w praktyce. Nie zastępuje też osobistej konsultacji ze specjalistą.
 9. Przed przystąpieniem do Usług Użytkownik powinien zasięgnąć porady lekarskiej, czy jego stan zdrowia pozwala na aktywność fizyczną związaną z wykonywaniem ćwiczeń sportowych będących przedmiotem Usługi, bądź stosowanie odpowiedniej diety będącej przedmiotem Usługi.
 10. W ramach niektórych Pakietów Usługodawca może być zobowiązany do przesłania Planu treningowego, Planu suplementacji lub Plany żywieniowe. Plany są przygotowywane są w formie elektronicznej i stanowią Treść cyfrową.
 11. Treści cyfrowe dostarczane są na adres poczty elektronicznej Użytkownika w terminie uzgodnionym indywidualnie przez Usługodawcę i Użytkownika, po przesłaniu przez Użytkownika Ankiety.
 12. Usługodawca w opisie Pakietu informuje o kompatybilności, interoperacyjności i funkcjonalności Treści cyfrowych.
 13. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Treść cyfrową zgodną z Umową.
 14. Usługodawca odpowiada  tytułu niezgodności Treści cyfrowej z Umową na zasadach określonych w art. 43i-43l Ustawy o prawach konsumenta wobec Użytkownika będącego Konsumentem oraz Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze.
 15. Reklamacje dotyczące Treści cyfrowych należy kierować na adres e-mail: wsparcie@fitkobietka.pl.
 16. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 17. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 18. W związku z rozpatrzeniem reklamacji i ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, Klient ma obowiązek współpracy ze Sprzedawcą. Sprzedawca zadba, aby współpraca ta przebiegała w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla Konsumenta środków technicznych.

 

VIII. KONSULTACJE

 1. Użytkownik, za pomocą funkcjonalności Serwisu może zawrzeć z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi Konsultacji. Dokładny zakres Usługi Konsultacji oraz cennik wskazane są na stronach Serwisu.
 2. Termin realizacji  Konsultacji oraz sposób jej przeprowadzenia jest ustalany indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego udostępnionego w ramach Konta Użytkownika między Usługodawcą a Użytkownikiem po złożeniu Zamówienia.
 3. Konsultacje odbywają się w Dni robocze, w języku polskim.
 4. Czas trwania Konsultacji jest wskazany w opisie Usługi lub Pakietu.

 

IX. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy udostępnianego przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usług.
 4. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Pozostałe wyjątki od prawa do odstąpienia od Umowy zostały wskazane w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Usługodawca, po odstąpieniu od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych przez Konsumenta, na żądanie Konsumenta, udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez Usługodawcę nieodpłatnie, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego, z wyjątkiem:
  1. gdy są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
  2. tych, które dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych przez Usługodawcę;
  3. gdy zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków.
 8. Konsument ma prawo odzyskać od Usługodawcy, Treści cyfrowe, o których mowa w pkt. 11 powyżej, nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w terminie 14 dni w formacie CSV lub innym powszechnie używanym, przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 9. Po odstąpieniu od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych przez Konsumenta, Usługodawca ma prawo uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych w szczególności poprzez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowej lub ma prawo zablokowania Konta.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej, Konsument powstrzymuje się od korzystania z tej Treści cyfrowej oraz od udostępniania jej osobom trzecim.


X. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
  2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
  3. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
  4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
  5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik może korzystać z materiałów, informacji oraz innych treści prezentowanych w Serwisie bądź otrzymanych w ramach Zamówionego Pakietu lub innych Usług jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 3. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 4. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego, formularza Zamówienia, lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane i/lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. zawierać treści pornograficznych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 5. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

XI. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres FIT ELITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Jugosłowiańska 15/88, 03-984 Warszawa ew, na adres poczty elektronicznej:  kontakt@fitkobietka.pl.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.


XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres e-mail wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług w Serwisie.