REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) dotyczą zasad świadczenia Usług, szczegółowo opisanych w par. 2 Regulaminu przez ARMOSA SP. Z O.O. z siedzibą:  ul. Leona Wyczółkowskiego 6, 65-140 Zielona Góra, NIP 9291866676.
 2. Dane kontaktowe: adres internetowy – http://fitkobietka.pl/, e-mail – kontakt@fitkobietka.pl, telefon - 736676383, adres korespondencyjny – Ul. Jugosłowiańska  15a/27, 03-984, Warszawa
 3. Usługobiorca zawierający umowę na podstawie niniejszego Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Usługobiorca zawierający umowę na podstawie niniejszego Regulaminu oświadcza, że jest konsumentem w rozumieniu przepisów  Kodeksu cywilnego.
 5. Świadczenie Usług odbywa się̨ odpłatnie.

 

§2 . Zakres przedmiotowy

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki do nabycia przez Usługobiorcę zamówionych Usług:

A)       polegających na udzieleniu dostępu online do filmów wideo, dotyczącego wybranego szkolenia, 

(dalej: „Produkt A”);

B)      indywidualnych konsultacji/coachingu przy użyciu komunikatora głosowego Skype lub za pomocą połączeń telefonicznych, na koszt dzwoniącego Usługobiorcy, lub drogą email zgodnie z wybranym Pakietem, którego opis i cennik stanowią Załącznik  nr 1 do zawieranej umowy o świadczenie Usług miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą (dalej: „Produkt B”).

Produkt A i Produkt B dalej zwane są również łącznie „Produktem”/ Usługą

Opis oraz cennik USŁUG – Załącznik nr 1

2.       W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Usług niezbędne jest korzystanie przez Usługobiorcę  z urządzenia spełniającego poniżśze minimalne wymagania techniczne:

a)       aktywne łącze internetowe;

b)      Procesor 1 ghz, pamięć RAM co najmniej 1gb;

c)       System operacyjny co najmniej windows 7;

d)      włączona akceptacja plików cookies oraz skryptów Java;

e)      aktywne i sprawne konto poczty elektronicznej email;

f)        program Skype.

3.       Usługodawaca nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub orpogramowania.

4.       Instalacja oprogramowania o którym mowa powyżej jest przedmiotem odzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Usługobiorcą a licencjonodawcą.

5.       Witryna internetowa dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1024 x 768

6.       Usługa wymaga do działania aktywnego połączenia z internetem. W związku z powyższym Usługodawca zwraca uwagę Usługobiorców na to, iż korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet.

 

§2A . Warunki Licencji Produktu A

 

1.       Usługodawca upoważnia Usługobiorcę do korzystania z wybranego Produktu A w sposób określony przepisami Prawa autorskiego, w zakresie w jakim jest to niezbędne do korzystania z Produktu A zgodnie z jego przeznaczeniem, przez osobę która weszła legalnie w jej posiadanie. Uprawnienia przyznane Usługobiorcy na podstawie niniejszej Licencji ograniczone są do korzystania przez Usługobiorcę z Usługi na warunkach określonych w Regulaminie.

2.       Licencja udzielana przez Usługodawcę Usługobiorcy obejmuje prawo do niewyłącznego bez możliwości przenoszenia Licencji lub udzielania dalszych Licencji innym osobom lub podmiotom ograniczonego w czasie zgodnie z wybranym Produktem A.

3.       Usługobiorca uprawniony jest do korzystania z wybranego Produktu A na wielu urządzeniach, przy czym dostęp do wybranego Produktu A w ramach jednej licencji jest uprawniony tylko z jednego urządzenia w tym samym czasie.

4.       Usługobiorca po zalogowaniu się na swoje konto w systemie (platforma wordpress) otrzymuje  dostęp do strony, na której znajduje sie Produkt A. Licencja udzielana przez Usługodawcę upowarznia Usługobiorcę do odtwarzania Produktu A nieograniczoną ilość razy.  Zabrania się pobierania Produktu A na dysk Usługobiorcy.  Licencja udzielana jest przez Usłuodawcę Usługobiorcy na okres jednego roku.  Korzystania z wybranego Produktu A wymaga do działania aktywnego połączenia z internetem

5.       Udzielona licencja daje możliwość korzystania z wybranego Produktu A tylko i wyłącznie do celów prywatnych Usługobiorcy oraz zgodnie z jej przeznaczeniem (w celach szkoleniowych).

6.       Zabrania się korzystania z Produktu A do celów komercyjnych bez pisemnej zgody Serwisu.

7.       Zabrania się kopiowania i/lub modyfikowania kodu źródłowego Produktu A.

8.       W przypadku wykrycia przypadków naruszenia warunków licencji, w szczególności próby korzystania z Produktu A w ramach jednej licencji z więcej niż jednego urządzenia w danym momencie lub przez inne osoby niż Usługobiorca, który otrzymał licencję – Usługodawca może czasowo zablokować korzystanie z Produktu A do czasu wyjaśnienia stwierdzonej nieprawidłowości.

9.       W przypadku powtarzających się przypadków naruszenia warunków licencji, Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę i zaprzestać świadczenia usługi w razie wykorzystywania Produktu A przez Usługobiorcę niezgodnie z warunkami licencji. Przed rozwiązaniem umowy Usługodawca wezwie Usługobiorcę do zaniechania naruszeń, pod rygorem rozwiązania umowy. Usługodawca ma prawo w powyższym przypadku zablokować dostęp Usługobiorcy  do Produktu A lub usunąc j konto Usługobiorcy.

§3 Zawarcie umowy o świadczenie Usług

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług między Usługodawcą a Usługobiorcą (dalej: „Umowa”) następuje po dokonaniu wyboru Produktu poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” , następnie  „Złóż zamówienie” I potwierdzeniu zamówienia na wybrany Produkt (dalej: „Zamówienie”).
 2. Z łożenie zamówienia nie wymaga rejestracji w serwisie.
 3. Złożenie Zamówienia na Usługę wiąże się̨ z obowiązkiem dokonania zapłaty za nią i określenia czasu w jakim usługa ma być realizowana, po cenie i w czasie zaproponowanym przez Usługodawcę i zaakceptowanej przez Usługobiorcę.
 4. Po złożeniu Zamówienia Usługobiorca otrzyma na podany przez niego adres e- mail wiadomość́ informującą o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz w przypadku wyboru Produktu B Usługobiorca otrzyma również informację o termie konsultacji/coachingu . W przypadku, gdy wskazany przez Usługodawcę termin nie odpowiada Usługobiorcy, Strony ustalą dogodny dla nich termin. W przypadku braku wolnych terminów Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyznaczenia terminu konsultacji/coachingu w terminie dwóch tygodni od złożenia Zamówienia.
 5. Usługodawca może wstrzymać przyjęcie Zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Usługociorcę danych przy rejestracji. W takim przypadku Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Usługobiorcą w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
 6.  W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Usługobiorca jest o tym niezwłocznie informowany. Usługobiorca decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

7.        Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu Umowy.

 

§4 Wynagrodzenie za świadczenie Usług

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do dokonywania płatności na rzecz Usługodawcy.
 2. Za dzień płatności uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Usługodawcy.
 3. W przypadku opóźnienia w płatności Usługodawcy przysługiwać będzie prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.
 4. Wszystkie ceny podawane na stronach Serwisu są w złotych polskich .
 5. W Serwisie honorowane są następujące sposoby płatności:

a) zwykły przelew,

b) system płatności elektronicznych.

§5 Uprawnienia i odpowiedzialność́